PODROBNÉ INFORMACE
KE STÁŽÍM

Pro praktickou část projektu (stáže) bude formou pohovoru vybráno celkem 20 až 25 adekvátních účastníků. Počet je dán projektovými limity. Účast na stáži je podmíněna absolvováním teoretické části.

Praktická část projektu bude realizována formou stáží ve výzkumných laboratořích a poloprovozu, s případnými exkurzemi do provozních oddělení v partnerské firmě Contipro Group.

S cílem zajistit pro každého účastníka samostatnou laboratorní aktivitu budou stážisté rozděleni do malých pracovních skupin (2-3 studenti) pod vedením lektora. Zpracování tématických okruhů a časový harmonogram praktických aktivit bude stanoven dohodou mezi účastníky a lektorem.

Jednotlivé týmy budou vytvářeny s ohledem na konkrétní pracovní metody a postupy. S každým vybraným účastníkem bude proto proveden individuální pohovor, na jehož základě bude rozhodnuto o konkrétním zapojení v praktické fázi kurzu.

 
 

Unikátním prvkem bude skutečnost, že cvičení budou probíhat v podstatě za provozu.

Pro všechny účastníky praktické části kurzu bude zajištěno zdarma ubytování a strava po dobu stáže v laboratořích.

Další informace lze získat prostřednictvím mailu: kurz@skola-proffesion.cz

Profil společnosti Contipro Group s.r.o. viz. www.contipro-group.cz